Annons
DI Tema
Invono™

Digitalt verktyg för entreprenörer och investerare

Publicerad 21 november, 2018

Digitaliseringen har på kort tid transformerat hela verksamheter och branscher men är ofta svagt representerad i bolagens styrelser och i dess kommunikation med investerare.
Det finns ett behov av smarta IT-lösningar som skapar ordning och struktur i bolagen för att göra det lättare för investerarna att fatta välgrundade investeringsbeslut. Det menar Jacob Frick, partner på Invono, som svarar med att lansera Portalen by Invono™.

– Vi såg att uppstarts- och tillväxtbolag behövde mer struktur och ordning för att vara förberedda för såväl kapitalanskaffningar som exits – och att många investerare dessutom saknade information och uppföljning om sina investeringar i olika onoterade bolag.

Investment- och Exit Readiness
Med funktioner för dokumenthantering och ägaradministration är nylanserade Portalen by Invono™ ett naturligt systemstöd i samband med kapitalanskaffningar. Portalen förenklar också kommunikationen med aktieägare och presumtiva investerare. Det ger särskilt uppstarts- och tillväxtbolag en stor fördel, menar Jacob Frick, partner på Invono.

– En investering i ett bolags tidiga skede medför ofta en större risk och det material som finns tillgängligt är ofta ofullständigt och ostrukturerat. Genom att låta intressenter ta del av utvald information och dokumentation i Portalen kan investerare och entreprenörer spara tid och kraft. Bättre beslutsunderlag och uppföljningsmöjligheter i tidiga skeden kan även öka förtroendet och göra det lättare för uppstarts- och tillväxtbolag att anskaffa kapital och på sikt vara redo för en eventuell exit.

”En verklig digital transformation”
I Portalen finns också en dokumentstruktur som tydliggör vad som bör finnas på plats i de flesta bolag. Vid behov kan även externa intressenter – som revisorer, bankmän och presumtiva investerare – få tillgång till efterfrågad dokumentation på ett säkert sätt. I takt med att bolag växer ställs även ökade krav på en professionell möteshantering. Portalen ger styrelsemedlemmar och ledningsgrupper tillgång till uppdaterat mötesmaterial, digitala agendor och protokoll samt digital protokollsignering.

– Portalen hjälper bolagen att göra rätt från början och öka bolagets effektivitet och compliance – en verklig digital transformation, avslutar Jacob Frick.

Fakta
Portalen by Invono™ används av allt från små startups till mogna och stora bolag och inkluderar digitala tjänster för hantering av:

    Ägarskap – aktiebok, och ägarinformation

    Dokument – lagring, delning och uppföljning

    Möten – t ex styrelse,  ledning, ISO, kommittéer, egna projekt

    Uppgifter – personer, dokument och möten

    Kommunikation mellan företaget och dess intressenter

Läs mer här