Annons – innehåll från Oracle

Fem steg för att hantera utmaningarna i EU:s taxonomi

EU:s taxonomi är ett nytt klassificeringssystem för att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Men vad innebär det egentligen för företagen? Vilka är utmaningarna och hur hanterar vi dem?

Många företag brottas i dag med att planera hur de ska navigera rätt i övergången till en koldioxidsnål, elastisk och resurseffektiv ekonomi. I den övergången har finanssektorn en viktig roll. Enligt OECD kommer det globalt att krävas 6,35 miljarder euro per år för att vi ska nå Parisavtalet och klimatneutralitet till år 2050.

Det kräver en snabb mobilisering av kapital. Därför har EU-kommissionen tagit fram EU-taxonomin – ett transparent och vetenskapsbaserat klassificeringsverktyg som förväntas bli den globala standarden för att avgöra om en ekonomisk verksamhet kan anses vara miljömässigt hållbar.

Taxonomin ska ge både företag och investerare klarhet i hur miljövänliga olika aktiviteter är och underlätta investeringsbeslut som är i linje med Parisavtalet. Tanken är även att den ska ligga till grund för framtida hållbarhetsstandarder och -märkningar.

EU:s taxonomi är den första punkten i EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och har utvecklats av en teknisk expertgrupp efter samråd med över 200 branschspecialister och forskare.

Oracle Talks – Sustainability

Tillsammans med framstående gäster utforskar vi hållbarhet under fem huvudämnen som företag behöver förhålla sig till framåt. Moderator Aurore Belfrage leder diskussionerna och hjälper oss förstå hur framtiden formas och hur teknologi är avgörande för att uppnå högt satta klimatmål.

Visa mer

Företag förändras. Särskilt i vår tid då många strävar efter att anpassa sig till dagens mål och värderingar. Att bli en mer hållbar verksamhet är inte längre något bara för syns skull, utan en förutsättning för att leva upp till kraven.

Hållbarhet har blivit allas vår angelägenhet. Med tanke på dess centrala roll för att attrahera kapital har den finansiella tjänstesektorn en avgörande roll. Bortom regelverk och efterlevnadsperspektiv ger det också en möjlighet att fördjupa kundrelationer. Det är även ett sätt att utmana aktörer att utveckla nya produkter och tjänster för miljömål som är viktiga för deras kunder.

LÄS MER OM ORACLES HÅLLBARHETSARBETE HÄR

Stora börsbolag omfattas

Taxonomiförordningen trädde i kraft den 12 juli 2020 och genomförs stegvis och från och med den 1 januari 2023 ska taxonomin tillämpas fullt ut.

De företag som omfattas av EU:s taxonomi i Sverige i dag är börsbolag med över 500 anställda inom en rad branscher. Med största sannolikhet kommer de bolag som behöver följa lagen att ses över 2023 och det är då viktigt att dessa börsbolag kan redogöra för sina uppgifter kopplade till taxonomin två år tillbaka i tiden. Företag inom målgruppen förväntas rapportera om taxonomianpassning från den 1 januari 2023. Finansiella institutioner, det vill säga banker, exklusive kapitalförvaltare, förväntas börja rapportera från den 1 januari 2024 eftersom den delegerade lagen nu har skjutit tillbaka upplysningarna om taxonomianpassning för finansinstitut med två år.

Flertalet utmaningar

Svenska företag ligger generellt sett i framkant i klimat- och miljöarbetet och genom taxonomin kommer fler investerare att få upp ögonen för svenska företag som ligger långt fram i omställningen och flertalet svenska bolag kommer att gynnas av detta.

Men finns en del utmaningar längs vägen. Det kommer att krävas stora ansträngningar för att förstå, tillämpa och implementera nya standarder och skapa de data som krävs av taxonomin. Företag har inte heller tid eller kapacitet för att manuellt utföra taxonomimätningar för att skapa de detaljerade data som krävs av taxonomin. Det finns ingen automatiserad, systematisk lösning tillgänglig i dag för att på ett möjligt sätt utföra företags taxonomiredovisning.

EXTERN LÄNK: Läs mer om hållbarhet, teknologi och företagande hos Oracle.

Oracles femstegs-modell

Här kan Oracle EPM Solutions stötta datainsamlingen av hållbarhetsdata med fokus på den spårbarhet som krävs av EU:s taxonomin.

– Vi ser en stor efterfrågan från våra kunder inom detta område och utökar och förstärker därför vår kompetens relaterat till frågor kring taxonomin, säger Leo Ormont, ansvarig för affärsutveckling av Oracles finansapplikationer i Sverige.

– Vi kan stötta våra kunder genom en modell baserad på fem steg – utforska, förbereda, kontrollera, rapportera och försäkra.

  1. Fastställ till att börja med om kraven för icke-finansiell rapportering (NFRD) och (SFDR) gäller för ditt företag baserat på intäkter, antal anställda, sektor och ekonomiska aktiviteter.
  2. Kartlägg de ekonomiska aktiviteter som är relevanta för att bedöma om de väsentligt bidrar eller åtminstone inte gör skada för miljömålen. Undersök även hur de överensstämmer med minimikravet för sociala skyddsåtgärder.
  3. Kontrollera väsentliga bidrag och eventuella skador i förhållande till EU-taxonomin.
  4. Utnyttja Oracle EPM Profitability and Cost Management för att beräkna omsättning, kapitalinvesteringar och operationella kostnader på företagsnivå och rapportera och redovisa enligt NFRD-kraven. Detta görs för att dela upp verksamheten i taxonomijusterade intäkter/kapitalinvesteringar/operationella kostnader för vart och ett av de sex miljömål som identifierats i taxonomin.
  5. Gör det möjligt att få externt godkännande när det gäller företagets taxonomirelaterade redovisning.

Mer läsning från Oracle

Del 1: ”Så jobbar vi för att minska både vårt eget och våra kunders koldioxidavtryck”

Del 3: Tekniken som lyfter kundupplevelsen kan också öka hållbarheten

Del 4: Ny teknik hjälper företag framåt på hållbarhetsresan

Del 5: Mångfald och inkludering, en satsning som lönar sig