Annons
Innehåll från EnergiEngagemang

Energi från ovan – därför väljer en av Sveriges största fastighetsägare solceller

Svenska kyrkan har slagit fast att deras verksamhet ska ta ansvar för skapelsen. För att nå sina mål genomför de en av Sveriges största satsningar på solenergi. – Det här kommer verkligen att göra skillnad på riktigt, säger Jonas Helander, som är vd för kyrkans solcellsleverantör EnergiEngagemang.

EnergiEngagemang – Solenergi som lönar sig

De allra flesta kyrkor i Sverige är byggda i öst-västlig riktning eftersom de tidiga teologerna tänkte att Jesus återkomst skulle ske i öster – i soluppgången. Det innebär att huvuddelen av kyrkbyggnaderna i Sverige har ett långt, lagom sluttande södertak.

Det var med de här speciella taken i åtanke som Svenska kyrkan för närmare tio år sedan vände sig till EnergiEngagemang.

– De är en av Sveriges största fastighetsägare och de jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor eftersom de menar att det är deras sätt att ta till vara på Guds skapelse, säger Jonas Helander och fortsätter:

– Så de kontaktade oss för att be om råd kring möjligheten att förse kyrkor och andra fastigheter med solceller.

Året var 2014 och frågan resulterade i ett ramavtal som innebär att de olika stiften och församlingarna kan ta hjälp av EnergiEngagemang för att granska sina olika fastigheter ur ett solenergiperspektiv.

– De är noggranna med hur byggnaderna sköts. De är dessutom medvetna om att församlingarna måste kunna bära den här typen av investeringar. Därför ville de ha en utomstående part som kunde hjälpa till att räkna på båda risker, möjligheter, kostnader och avkastning, för att få ett gediget beslutsunderlag att ta ställning till.

Till dags dato har Jonas Helanders solcellsleverantör räknat på tak på allt från församlingshem till ladugårdar som är i kyrkans ägo. Det har lett till ett hundratal solcellsanläggningar.

– Men vi har faktiskt räknat på väldigt få kyrkor. För det är svårt att få tillstånd ur ett rent kulturhistoriskt perspektiv. De kyrkor vi har installerat på har varit modernare byggnader, där det har varit lättare att få godkänt.

Samtidigt ser kyrkans att verksamheten har ett stort behov av energi och att de tillgängliga taken inte kommer att räcka till.

– Det har funnits en frustration hos dem över att takvolymen inte räcker till för att göra den klimatinsats man anser är nödvändig. De vill verkligen göra skillnad.

Kyrkan tar första steget mot egen större solpark

EnergiEngagemang jobbar nu tillsammans med Svenska kyrkan för att titta på möjliga platser för markbaserade solcellsanläggningar.

– Vi har screenat de skogs- och jordbruksfastigheter som kyrkan äger för att se vilka som skulle kunna vara lämpliga. Dels har vi undersökt var det skulle vara lämpligt att kyrkan äger solcellsparker och använder energin själva, dels var det skulle fungera bättre att vi arrenderade marken av dem och byggde en solcellspark som förser resten av samhället med mer grön energi, säger Jonas Helander.

Utfallet av utvärderingen har varit gott och EnergiEngagemang har konstaterat att kyrkan sitter på en unik möjlighet eftersom har såväl behov av energi som mark att bygga på och finanserna för att kunna ta investeringen.

– Det ska bli jättehäftigt att få vara med och realisera det här. För när kyrkan går in och satsar stort kommer det verkligen att göra skillnad på riktigt för miljön. Det är helt i linje med deras värderingar. Det faktum att kyrkan alltid tar det mänskliga, etiska värdet på allvar gör hela uppdraget ännu mer positivt.

Skara stift byter grus mot sol

Ett stift som redan nu tagit steget för att realisera ytterligare elproduktion genom markbaserade solcellsanläggningar är Prästlönetillgångarna i Skara stift.

Gert Adolfson, som är Egendomschef på Skara stift, och Sture Kjell, ordförande i Egendomsnämnden i Skara stift, ser stor potential i det fortsatta arbetet kring förnybar elproduktion.

– Svenska kyrkan har som mål att vara klimatneutral år 2030 och produktion av förnybar el är ett viktigt verktyg för att nå det målet, säger Gert Adolfson.

Möjliggör framtida elförsörjning

Marken som är aktuell för det här projektet är en tidigare grustäkt utanför Bottnaryd som väntar på annan typ av användning eftersom det inte är möjligt att odla skog på den. Trots att marken är väldigt lågproduktiv kan den nu ändå fortsätta att tjäna ett syfte och möjliggöra framtida elförsörjning. Det geografiska läget med närhet till nätanslutning och få grannar gör det också till en bra yta att bygga på.

Solkraft är inte nytt för Svenska kyrkan, man har under många år anlagt solcellsanläggningar på såväl tak som mark där förutsättningar funnits. Bara i Skara stift är i dagsläget närmare 30 anläggningar i drift och tillsammans kan de producera cirka 900 000 kWh årligen.

Målet är att i framtiden producera lika mycket el som de drygt 400 fastigheterna förbrukar, och att nu anlägga två solparker är ett stort steg framåt mot det här målet. Den maximala produktionen för Bottnarydsprojektet är 17 miljoner kWh årligen, vilket motsvarar cirka 70 procent av den totala förbrukningen på stiftets alla fastigheter.

EnergiEngagemang – Solenergi som lönar sig